Voorwaarden voor deelname

 1. De rally wordt gereden door een Equipe van 2 deelnemers, te weten 1 bestuurder en 1 navigator. Solo rijden is niet toegestaan. Eventuele passagiers maken deel uit van de Equipe en worden hieronder mede verstaan onder deelnemer(s).
 2. Het betreft een rally en uitdrukkelijk geen race.
 3. De consumptie van alcohol ten tijde van de rally is verboden.
 4. De deelnemers verplichten zich ertoe dat in geen geval het alcoholpromillage van 0,2 in het bloed, zijnde de alcohollimiet voor beginnende bestuurders, wordt overschreden.
 5. De organisatie behoudt zich het recht voor om inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 6. De deelnemers dienen zich te allen tijde te houden aan de verkeersregels en de instructies van de organisatie.
 7. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun motorrijtuig en rijstijl. Indien de organisatie de rijstijl onveilig acht dienen de deelnemers zich op het eerste verzoek van de organisatie uit de rally te onttrekken/verwijderen.
 8. Indien het motorrijtuig in Nederland is geregistreerd is deelname alleen toegestaan als deze, indien van toepassing, over een geldige Apk-keuring beschikt, of een daarmee gelijk te stellen keuring als het motorrijtuig in het buitenland is geregistreerd.
 9. De deelnemers verklaren lichamelijk en geestelijk gezond en bekwaam te zijn om veilig aan het evenement deel te nemen.
 10. Deelnemers verklaren dat de bestuurder tenminste 18 jaar is en over een geldig rijbewijs beschikt en dat er tijdens het evenement niet gewisseld wordt tussen de bestuurder en de navigator van de Equipe indien zij niet beide over een geldig rijbewijs beschikken en/of niet beiden kunnen voldoen aan de eisen die de verzekeraar van het deelnemende motorrijtuig aan het besturen van het voertuig stelt.
 11. De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelneming aan de rally voor hem/haar alsmede voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of derden risico’s voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder inbegrepen inhoudt.
 12. De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening.
 13. De rally, haar organisatoren, sponsoren en hun medewerkers, bestuursleden aanvaarden géén enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer(s) in verband met de deelname aan de rally lijdt, tenzij die schade onomstotelijk is te wijten aan opzet of grove schuld van Lions Club Tubbergen tijdens de rally.
 14. De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij de rally noch de hierboven genoemde personen en/of instanties aansprakelijk zal stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem/haar geleden schade, materieel, immaterieel of letselschade hieronder inbegrepen. Door hun inschrijving voor deelname aan de rally gaan de leden van de equipe akkoord met deze vrijwaring(sclausule).
 15. Bovendien verklaart/verklaren de deelnemer(s) dat hij/zij tijdens het evenement WA verzekerd is in de zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) of zoals geregeld in het land waar de auto staat geregistreerd, alsmede dat de premie daarvoor tijdig is betaald.
 16. Het is de deelnemer bekend dat assuradeuren/verzekeraars deelname aan (bepaalde) rally’s/regelmatigheidsritten uit kunnen sluiten van de dekking van voormelde verzekering. Indien van toepassing, verklaart/verklaren deelnemer(s) hiervoor een aanvullende verzekering te hebben afgesloten die de WAM ook tijdens het evenement volledig dekt.
 17. Omdat het evenement (deels) grensoverschrijdend is, verklaart/verklaren de deelnemer(s) dat hij/zij tevens verzekeringen voor de deelnemer(s)/het voertuig voor het buitenland hebben afgesloten.
 18. Door ondertekening van dit document of digitale akkoordverklaring c.q. door aanmelding voor de rally geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verklaart u de mogelijkheid te hebben gehad om kennis te nemen van ons Privacybeleid Rally.